default-logo
28
NOV
2019
Overdrachtsbelasting wordt pas later verhoogd

Overdrachtsbelasting wordt pas later verhoogd

De voorgestelde Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord verhoogt onder meer de overdrachtsbelasting voor niet-woningen van 6% naar 7%. Volgens de tekst van het wetsvoorstel treedt deze verhoging in werking op 1 januari 2020. In de nota naar aanleiding van het verslag laat de...
28
NOV
2019
Tipgeversbewijs misschien toch geldig

Tipgeversbewijs misschien toch geldig

Een nieuwe ontwikkeling in de spraakmakende tipgeverszaak: het bewijs dat de Belastingdienst heeft verkregen van een anonieme tipgever in ruil van een opbrengstafhankelijke beloning is misschien toch geldig. Hof Den Bosch vond het gedrag van de fiscus, waaronder de weigering om...
28
NOV
2019
Verkoop pand aan eigen bv tegen kostprijs kan toch onzakelijk zijn

Verkoop pand aan eigen bv tegen kostprijs kan toch onzakelijk zijn

Als een houder van een aanmerkelijk belang (a.b.) in een bv een privébezitting, zoals een pand, tegen een onzakelijk hoge prijs verkoopt aan deze bv, is fiscaal gezien sprake van een verkapte winstuitdeling. De aanmerkelijkbelanghouder moet over deze verkapte winstuitdeling ook...
28
NOV
2019
Deelneming kan negatief opgeofferd bedrag hebben

Deelneming kan negatief opgeofferd bedrag hebben

Bij een liquidatie van een vennootschap waarin een holding een deelneming houdt, kan een aftrekbaar verlies ontstaan. De hoogte van dit liquidatieverlies is de opgeofferde waarde van het belang na aftrek van het saldo aan genoten liquidatie-uitkeringen. Hof ’s-Hertogenbosch meent...
28
NOV
2019
Belastingdienst moet schrijven als bellen voor horing niet lukt

Belastingdienst moet schrijven als bellen voor horing niet lukt

Als u in uw bezwaarschrift tegen een belastingaanslag duidelijk aangeeft dat u telefonisch wilt worden gehoord, mag de Belastingdienst niet zomaar daaraan voorbijgaan. Hof ’s-Hertogenbosch vindt dat zelfs in het geval dat de Belastingdienst u diverse malen tevergeefs probeerde te...
28
NOV
2019
Lening aan bv met 1 project is al gauw onzakelijk

Lening aan bv met één project is al gauw onzakelijk

Als een dga een lening verstrekt aan zijn bv, zal hij een eventueel verlies op deze vordering willen aftrekken als negatief resultaat uit terbeschikkingstelling. De Belastingdienst accepteert zo’n verlies niet als de dga in zijn hoedanigheid van aandeelhouder de lening heeft...
28
NOV
2019
Volle hypotheekrenteaftrek na scheiding vereist cirkelconstructie

Volle hypotheekrenteaftrek na scheiding vereist cirkelconstructie

Sommige echtscheidingsconvenanten kennen een zogeheten cirkelconstructie. Daarbij betaalt een van de ex-echtgenoten niet alleen zijn eigen aandeel in de verschuldigde hypotheekrente, maar hij betaalt ook aan zijn ex-echtgenoot een bedrag ter grootte van het andere deel van de...
28
NOV
2019
Valse aftrekposten opgeven door adviseur is toe te rekenen aan client

Valse aftrekposten opgeven door adviseur is toe te rekenen aan cliënt

Wie zijn aangifte laat indienen door een belastingconsulent die allerlei aftrekposten opvoert die niet zijn te bewijzen, riskeert een navorderingsaanslag en misschien zelfs een boete. Rechtbank ’s-Gravenhage meent althans dat in zo’n geval de kwade trouw van de belastingadviseur...
28
NOV
2019
Oninbare vordering UWV is geen negatief loon

Oninbare vordering UWV is geen negatief loon

Het komt in de praktijk voor dat een belastingplichtige van het UWV een uitkering ontvangt die achteraf te hoog blijkt te zijn. Het UWV zal de ontvanger van de uitkering dan inlichten dat een terugbetaling van het te veel uitgekeerde bedrag moet plaatsvinden. Als de...
28
NOV
2019
Gebruik van kassa met afroommodule leidt tot vergrijpboete

Gebruik van kassa met afroommodule leidt tot vergrijpboete

Ondernemers die een kassaprogramma aanschaffen met software waarmee omzet is te wissen, lopen een risico als zij deze zogeheten afroommodule gebruiken. Als de Belastingdienst meent dat met die software winst is afgeroomd, kan de ondernemer een correctie van zijn opgegeven winst...